اصول زندگی سالم

اصول زير مجموعه قوانين و مقرراتی هستند كه هر بيمار مبتلا به اعتياد بايد آن را رعايت كند تا پاكی وی نسبت به مواد حفظ شده و يك سبك زندگی سالمی را در پيش داشته باشد.

۱- صداقت با خود و ديگران

۲- پرهيز از سوء مصرف مواد

۳- پرهيز از بی مبالاتی جنسی

۴- پرهيز از خشونت

۵- باور به لزوم يادگيری سبك زندگی سالم

۶- باور به لزوم تقويت مهرباني، مسئوليت پذيري، صداقت و نظم

۷- باور به لزوم كمك به خود و ديگران

۸- تغيير گام بگام

۹- حركت به سمت جلو هر چند با مقادير مختلف

۱۰- احترام به خود و ديگران

۱۱- تغيير از طريق مشاركت در فعاليت های مختلف زندگی و كنكاش در خود

۱۲- تقويت معنويت از طريق شركت در برنامه های مختلف

۱۳-وجود قوانين و سلسله مراتب در زندگی اجتماعی

 

رعايت اصول فوق و درونی كردن اين اصول يكی از مهمترين اقدامات بعد از ترك مواد جهت حفظ و تداوم بهبودی است. افراد موفق كسانی بوده اند كه دانسته يا ندانسته اين اصول را رعايت كرده اند.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید